Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Loko Cartoons, gevestigd te 6533 KL, Nijmegen aan de Grootstalselaan 90, (hierna: Loko Cartoons), www.lokocartoons.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier, offerteformulier of email die u verstuurd. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Loko Cartoons is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens en intern bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, op welke manier en door wie. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leg ik uit welke gegevens Loko Cartoons gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Loko Cartoons verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die ons per email zijn verstrekt zoals uw bankrekeningnummer, btw nummer en dergelijke.

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Loko Cartoons. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Loko Cartoons verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Loko Cartoons bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Loko Cartoons deelt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Loko Cartoons maakt gebruik van de navolgende cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Loko Cartoons hiermee zijn website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor Loko Cartoons geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft.
  • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Loko Cartoons gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Loko Cartoons maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor Loko Cartoons geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft voor gebruik van Google Analytics.

 

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loko Cartoons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover Loko Cartoons beschikt in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar loko@lokocartoons.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Loko Cartoons wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Loko Cartoons (loko@lokocartoons.nl).